Komu patrí spevnená plocha "cesta" ktorá nemá stavebné, kolaudačné povolenie, je používaná ako cesta

Som vlastníkom pozemku na základe darovania od mojich právnych predchodcov. Pozemok je v intraviláne mesta na ktorom je asfalt, využívaný ako cesta - parkovisko (komunikácia), Mestom kde správa mestských komunikácií vyberá poplatky za parkovanie (bez môjho súhlasu nikdy nedali súhlas na podnikanie ani moji právny predchodcovia). Pôvodne (ešte za socializmu) bol na pozemku dom so záhradou. Nikdy nebol pozemok vyvlastnený. Dom bol zbúraný, keď sa odsťahovali moji právny predchodcovia cca po roku 1965, nevieme kým. Cesta bola postavená postupne na etapy pravdepodobne nejakými štátnymi podnikmi (možno v akcii Z) v prvej aj druhej polovici 70-tych rokov, tak ako sa vedľa stavali budovy. Nemá oficiálneho stavebníka. Nikdy nebolo vydané na stavbu stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie. Parcela od kedy vznikli parcely KNC (cca okolo rokov 1970) je evidovaná ako ostatná plocha (tak to bolo aj v Pozemnoknižnej vložke aj v stave KNE) a má kód využitia 37 - Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok (žiadna inžinierska stavba). Cesta nikdy nebola zaradená do siete ciest ani v meste ani na ministerstve dopravy. Nie je ku nej žiadny delimitačný protokol. Neexistuje žiadna technická dokumentácia. Polícia sa nikdy nevyjadrovala k žiadnemu projektu o umiestnení dopravného značenia. V rokoch 2000 bol pozemok osvedčený vydržaním Mestom v ROEP, čo bolo v zákonnej lehote napadnuté na súde a ten právoplatne rozhodnutie katastra o vydržaní zrušil. Tým sa hladí ako keby nikdy nebolo vlastníctvo mojich právnych predchodcov prerušené (od rokov 1890). Mesto si cestu zaradilo na evidenčnú kartu majetku bez akýchkoľvek nadobúdacích dokumentov, zriadilo dopravné značky bez akéhokoľvek rozhodnutia o umiestnení dopravného značenia. Mesto v roku 2008 na časti pozemku vybudovalo chodník (zamkovú dlažbu bez stavebného povolenia, vydalo si samo pre seba len ohlasovaciu povinnosť. Ja platím dane. Mesto si niekedy po roku 2000 na asfalte vyznačilo čiarami (vodorovným značením) parkovisko, umiestnilo značku platené parkovisko (bez súhlasu polície) a vyberá poplatky za parkovanie. Mesto tvrdí, že je vlastníkom stavby „ miestnej komunikácie“ podľa cestného zákona §3d ods.3 (miestne komunikácie sú v majetku obcí). Na moje žiadosti, aby predložilo nejaké zákonné dokumenty (kolaudáciu, zápis z delimitácie atď..) aby preukázali, že je to platná stavba, že je to aj miestna komunikácia, mi odpovedali, že sú povinný archivovať všetky tieto písomnosti podľa zákona až po dátume 1.1.2002, na základe §2 písm. a) bodu 3. zákona 416/2001 Z.z. kedy prešla na obce pôsobnosť na úseku pozemných komunikácií, vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie. Že preto nemôžem požadovať od mesta aby mi predložili požadované dokumenty pred týmto dátumom a musím strpieť ich vlastnícke právo na základe interných evidenčných kariet. Mesto nemá ani schválený pasport ciest! Mestský policajti mi pred rokom a pol dali papuču a keď som odmietol zaplatiť pokutu, tak ma prejednávalo miestne riaditeľstvo dopravného inšpektorátu, ktoré sa po mojom odvolaní (riešené aj druhostupňovým krajským DI) a po dôkladnom šetrení ( celé to trvalo vyše roka) uznieslo, že som sa nedopustil, žiadneho priestupku, lebo cesta nie je stavbou podľa zákona, cestou podľa cestného zákona a dopravné značenie je umiestnené v rozpore so zákonom. Ja som následne zaplatil projekty a požiadal o územné rozhodnutie stavby parkoviska ( všetky dotknuté orgány aj polícia mi dali súhlas okrem Mesta). Stavebný úrad (Mesto) mi to zamietol.
Keď som viackrát podnetom požiadal cestný správny orgán (prenesený výkon štátneho orgánu na Mesto) aj predstaviteľov Mesta o vyriešenie nezákonného stavu (podľa správneho zákona 71/1967). Dostal som odpoveď, z právneho oddelenia podpísanú primátorom, že na Meste neevidujú žiadne konanie podľa správneho zákon, lebo moje tvrdenia sa nezakladajú na pravde a Okresné Riaditeľstvo Polície rozhodlo nezákonne, dokonca mi odmietli ukázať spisy mojich podaní, že žiadne neevidujú, pritom počas konania ešte na cestnom správnom úrade (Mesta) som si ich nafotil a mali riadne zaevidované čísla.
Kto je vlastníkom "stavby" spevnenej plochy, keď k nej neexistuje stavebník, povolenie o stavbe (pred účinnosťou stavebného zákona 50/1976), územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, zápis z delimitácie, rozhodnutie o zaradení do siete ciest, rozhodnutie o dopravnom značení ani žiadna technická dokumentácia?
Môže mesto bez požadovaných dokumentov tvrdiť, že je vlastníkom a obmedzovať mi moje vlastníctvo?
Nie je vlastníkom stavby na ktorú neexistuje vlastník, vlastník pozemku?
Ako mám postupovať, obrátiť sa na prokuratúru?

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Bráňte sa šikane od vašich susedov
Rozhádaní susedia, narušené medziľudské vzťahy aj nepokoj v dome. Susedské spory zaťažujú každého obyvateľa paneláka či ulice. Riešte ich s chladnou hlavou. Kedy sa so susedom dohodnúť a ktoré situácie vyústia až do súdu? Praktické prípady opisujú právnici.
Vyberte si z pracovných ponúk istp – z finančníctva a poisťovníctva
Tu sú nové pracovné ponuky. HN ich pre vás pripravili s internetovým sprievodcom trhu práce– istp.
So susedom sa snažte najprv dohodnúť
Občas musia obe strany zľaviť zo svojich nárokov a prijať kompromis.
Problémy v paneláku? Právnici radia, čo robiť v prípade uštekaného psa či fajčiaceho suseda
Občas musia obe strany zľaviť zo svojich nárokov a prijať kompromis. Inokedy sa zasa treba sťažovať. Kedy a ako sa brániť, sa dozviete v stredajšej prílohe HN Expert venovanej susedským sporom.
Dôchodcovia, viete, aký vianočný príspevok dostanete?
V tomto roku sa v decembri znovu vyplácajú vianočné príspevky k dôchodkom, avšak len tým, ktorých suma všetkých vyplácaných dôchodkov k decembrovému výplatnému termínu nepresiahne 547,20 eura.