Pravidelné povinnosti - 2020

do
8 dní (odo dňa vyplatenia dividend)

je platiteľ dividend je povinný písomne alebo elektronicky vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni celkovú výšku vyplatených dividend a preddavky na poistné.

Platiteľ dividend
Podľa § 20 ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou môže uložiť pokutu do výšky 3 319 eur platiteľovi poistného za nesplnenie oznamovacej povinnosti
Upravuje to: § 26 ods. 1 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

do
30 dní odo dňa zmeny

vzniká oznamovacia povinnosť pri zmene údajov uvedených pri registrácii vrátane zmien, ktoré majú za následok zrušenie registrácie k niektorej dani.

Fyzická osoba (prenajímateľ) registrovaná podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
Podľa: § 67 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok

Správca dane uloží pokutu od 30 do 3 000 eur za správny delikt
Upravuje to: § 154 ods. 1 písm. c) a § 155 ods. 1 písm. d) zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok

do
do 3 dní

Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť. Predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenciu na účely sociálneho poistenia pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku alebo pri skončení pracovného pomeru. Po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca odstúpiť pobočke tlačivo, ktorým sa preukazuje dočasná pracovná neschopnosť.

Pripravil: Ing. Zoltán Szalay GT&C Slovakia k.s.

Zamestnávateľ podľa:  § 231 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do
do 3 pracovných dní

Po dni vzniku daňovej povinnosti podať colnému úradu daňové priznanie k spotrebnej dani z alkoholických nápojov.

Osoba povinná platiť daň podľa § 12 ods. 3, § 26 ods. 3, § 28 ods. 2, § 29 ods. 4 a § 64 ods. 3 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 16 000 €.

do
do 3 pracovných dní

Po dni vzniku daňovej povinnosti odvod spotrebnej dane z alkoholických nápojov.

Osoba povinná platiť daň podľa § 12 ods. 3, § 26 ods. 3, § 28 ods. 2, § 29 ods. 4 a § 64 ods. 3 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do
do 5 pracovných dní

Po dni vzniku daňovej povinnosti podať colnému úradu daňové priznanie k spotrebnej dani:
- z minerálneho oleja,
- z tabakových výrobkov,
- z alkoholických nápojov, ak daňová povinnosť nevznikla dňom prevzatia na daňovom území.

Osoba povinná platiť daň podľa:
- § 31 ods. 7 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
- § 29 ods. 7 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
- § 26 ods. 6 a § 30 ods. 9 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 16 000 €.

do
do 5 pracovných dní

Po dni vzniku daňovej povinnosti odvod spotrebnej dane:
- z minerálneho oleja,
- z tabakových výrobkov, 
- z alkoholických nápojov, ak daňová povinnosť nevznikla dňom prevzatia na daňovom území.

Osoba povinná platiť daň podľa:
- § 31 ods. 7 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
- § 29 ods. 7 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
- § 26 ods. 6 a § 30 ods. 9 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou. Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do
do 7 dní

Od nadobudnutia nového dopravného prostriedku (§ 11 ods. 12 zákona o DPH) z iného členského štátu podať daňové priznanie k DPH. V rovnakej lehote zaplatiť daň.

Osoba, ktorá nie je registrovaná pre DPH podľa: § 78 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 16 000 €.

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do
do 8 dní

Odo dňa vyplatenia dividendy písomne alebo elektronicky vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni celkovú výšku vyplatených dividend a výšku preddavku na poistné.

Pripravil: Ing. Zoltán Szalay GT&C Slovakia k.s.

Platiteľ dividendy podľa: § 20 ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Nový vzor výkazu podľa vyhlášky MZ SR č. 23/2013 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. februára 2013.

Pokuta až do výšky 3 319 € udelená Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

do
do 8 pracovných dní

Písomne alebo elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni vznik alebo zmenu platiteľa poistného.

Ak má zamestnávateľ najmenej 3 zamestnancov, je povinný túto zmenu oznamovať príslušnej ZP výlučne elektronicky.

Platiteľ poistného podľa § 11 zákona č. 580/2004 Z. z.

§ 24 písm. c) a § 24 písm. k) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Pokuta do výšky 3 319 € za nesplnenie povinností

do
do 8 dní

Oznámiť zamestnávateľovi:

 • zmenu zdravotnej poisťovne,
 • údaje rozhodujúce pre určenie, či je alebo nie je poistencom štátu (PN, RP, poberateľ dôchodku a pod.),
 • údaje rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného na verejné zdravotné poistenie.

Zamestnanec

§ 23 ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

Poistenec zodpovedá zdravotnej poisťovni za škodu, ktorá jej vznikne neplnením oznamovacej povinnosti.

do
do 8 dní

Poistenec je povinný oznámiť zdravotnej poisťovni vznik skutočností uvedených v § 11 ods. 7 písm. g), j), k), l) zákona o zdravotnom poistení (keď platiteľom poistného začína, resp. prestáva byť štát).

Poistenec (fyzická osoba) podľa: § 23 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

Poistenec zodpovedá zdravotnej poisťovni za škodu, ktorá jej vznikne neplnením oznamovacej povinnosti.

do
do 8 dní

Oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni, že:

 • vykonáva činnosť zamestnanca v cudzine a je tam aj zdravotne poistená,
 • vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v cudzine a je tam aj zdravotne poistená,
 • sa dlhodobo zdržiava v cudzine a je tam aj zdravotne poistená a na území SR nie je zamestnaná ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Poistenec (fyzická osoba) podľa: § 23 ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

Poistenec zodpovedá zdravotnej poisťovni za škodu, ktorá jej vznikne neplnením oznamovacej povinnosti.

do
do 8 dní

Oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni:

 • zmenu alebo vznik platiteľa poistného,
 • skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť zaňho poistné,
 • zmenu mena, priezviska, rodného čísla a trvalého pobytu,
 • skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia a vrátiť preukaz poistenca,
 • skutočnosti rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného.

Poistenec (fyzická osoba) podľa: § 23 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

Poistenec zodpovedá zdravotnej poisťovni za škodu, ktorá jej vznikne neplnením oznamovacej povinnosti.

do
do 8 dní

Písomne vykázať výšku preddavku na poistné svojej zdravotnej poisťovni pri vzniku povinnosti platiť poistné ako SZČO.

Táto povinnosť sa týka aj SZČO, ktoré si splnili povinnosť registrácie na jednotnom kontaktnom mieste pri získaní oprávnenia na podnikanie.

Pripravil: Ing. Zoltán Szalay GT&C Slovakia k.s.
 

Samostatne zárobkovo činná osoba

§ 20 ods. 2 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Pokuta do výšky 3 319 € za nesplnenie povinností.

do
do 8 dní (odo dňa vyplatenia dividend)

Platiteľ dividend je povinný písomne alebo elektronicky vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni celkovú výšku vyplatených dividend a preddavky na poistné.

GT&C Slovakia k.s.

Platiteľ dividend podľa: § 20 ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou môže uložiť pokutu do výšky 3 319 eur platiteľovi poistného za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa: § 26 ods. 1 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

do
do 30 dní

Registrácia k dani z motorových vozidiel do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť zakladajúca túto povinnosť.

Fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo ich organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá je držiteľom vozidla alebo používa vozidlo na podnikanie podľa: § 85 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku

Správca dane uloží pokutu od 60 EUR do 20 000 EUR za správny delikt podľa: § 154 ods. 1 písm. b) a § 155 ods. 1 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok

do
do 30 dní

Oznámiť zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa, ktorým sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.

Daňovník (fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo ich organizačná zložka zapísaná do obchodného registra) podľa:  § 90 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku.

Správca dane uloží pokutu od 30 EUR do 3 000 EUR za správny delikt podľa: § 154 ods. 1 písm. c) a § 155 ods. 1 písm. d) zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok

do
do 30 dní

Požiadať o zrušenie registrácie ak nastali skutočnosti, ktoré majú za následok zrušenie registrácie.

GT&C Slovakia k.s.

Daňovník registrovaný pre účely dane z motorových vozidiel (§ 67 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok).

Správca dane uloží pokutu od 30 EUR do 3 000 EUR za správny delikt podľa: § 154 ods. 1 písm. c) a § 155 ods. 1 písm. d) zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok

do
do mesiaca

Podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ktoré sa začína 1. januárom a končí sa dňom, v ktorom daňovník zanikol bez likvidácie.

Pripravil: Ing. Zoltán Szalay GT&C Slovakia k.s.

Právny nástupca, ak sa daňovník zrušuje bez likvidácie podľa: § 90 ods. 3 zákona č. 582/2004 o miestnych daniach.

Správca dane uloží pokutu od 30 EUR do 16 000 EUR za správny delikt podľa: § 154 ods. 1 písm. a) a § 155 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok

do
do 8 dní (odo dňa vyplatenia dividend)

Platiteľ dividend je povinný písomne alebo elektronicky vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni celkovú výšku vyplatených dividend a preddavky na poistné.

GT&C Slovakia k.s.

Platiteľ dividend podľa: § 20 ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou môže uložiť pokutu do výšky 3 319 eur platiteľovi poistného za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa: § 26 ods. 1 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Články

Kedy si manželia pri rozvode nedelia majetok na polovicu
Manželstvom vzniká špecifický druh bezpodielového spoluvlastníctva. Zákon ich berie, ako keby šlo o jednu osobu. Pri porozvodovom delení majetku na polovicu však existujú výnimky.
Odborník radí, komu sa viac oplatí murovaný dom, drevodom či kontajnerová stavba
Od budúceho roka musia byť všetky nové stavby postavené ako budovy s takmer nulovou potrebou energií. Prekombinovať úsporné opatrenia sa neoplatí. Prečo? Objasňuje Martin Mihál, predseda Združenia výrobcov murovacích materiálov.  
20 zmien v daniach, ktoré sa týkajú podnikateľov
Podnikatelia musia od januára zohľadňovať vo svojej praxi mnohé daňové zmeny.
Meniť Ústavu musí byť pre politikov ťažšie
Ústava je príliš dôležitý zákon na to, aby ho politici neustále menili. Slovensko potrebuje stabilnejšiu Ústavu, hovorí advokátka Kristína Babjaková z VIA IURIS. Kristína Babjaková Kristína Babjaková
Úpravy v daňových či účtovných pravidlách. Ako ich komentuje expertka
Výpočet najdôležitejších noviniek v daňovej a účtovnej oblasti sa dozviete v dnešnej pondelkovej prílohe Hospodárskych novín – HN SERVIS.