Sused začal s nelegálnou stavbou na hranici našich pozemkov

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť v otázke nelegálnej stavby na hranici pozemkov.Problém so susedom sa ťahá už roky, od roku 1968 ešte z čias našich rodičov. V roku 1998 sme susedovi na základe Dodatočného stavebného konania zlegalizovali najskôr Rodinný dom a v ďalšom Dodatočnom stavebnom konaní aj Hospodársku budovu, ktoré mal postavené nelegálne, na hraniciach našich pozemkov. Hospodársku budovu sme mu zlegalizovali za podmienky, ktorú podpísali všetci účastníci Dodatočného stavebného konania teda aj sused, a to " že budúcnosti nebude NIČ nadstavovať ani pristavovať na hranici našich pozemkov". Dlhé roky to dodržiaval, avšak v tomto roku, t.j. 2018 začal pristavovať k Hospodárskej budove ďalšiu stavbu.
V roku 1997 začal sused nelegálne pristavovať k Hospodárskej budove ďalšiu prístavbu, ktorú mu na základe nášho odvolania zastavil Krajský úrad v roku 1998 a tento stav trvá. Sused mal v tom čase t.j. v roku 1997 na svojom pozemku postavený nosný pilier, ktorý nezhodil a po rokoch opätovne začal s nelegálnou stavbou, ktorú on definuje, že si len opravuje svoju nehnuteľnosť, pôvodný stav, ktorý má schválený a zlegalizovaný v roku 1998.
Dňa 22. 6. 2018 nadstavil pán sused pôvodný nosný pilier (z roku 1997) a pokračoval v nelegálnej stavbe, preto som 25. 6. 2018 písomne požiadala príslušný Stavebný úrad, aby konal a stavbu okamžite zastavil, stalo sa tak až po viacerých ústnych a písomných urgenciách, dňa 6. 7. 2018. Sused aj napriek ústnemu aj písomnému zákazu nerešpektoval oznámenie o začatí konania, výzva na okamžité zastavenie stavby a pokračoval v nelegálnej stavbe aj 7. 7. 2018, (sobota) , preto som zavolala políciu. Za účasti polície starosta obce a zároveň predseda Stavebnej komisie odovzdával oznámenie o okamžitom zastavení prác, ale pán sused ho odmietol prevziať, dokonca starostovi obce povedal: "a čo si Ty poštár?". Práce na nelegálnej stavbe hoci bol vydaný zákaz Stavebným úradom pokračovali počas prítomnosti starostu obce aj polície (7.7.2018), priebežne až do 11.7.2018. Momentálne je nelegálna stavba dokončená, strešná krytina (vlnitý plech) však nie je ukotvený, iba zaťažený betónovými kockami. Pôvodný nosný pilier stavebník rozobral, nechal tam však kovovú výstuž a nahradil ju dreveným hranolom, ktorý je staticky nestabilný, lebo je krátky a je podložený kusom dosky.
Toto všetko, t.j. odstránenie nosného murovaného piliera robil stavebník, keď už mal strechu - krovy hotové. Priebežne som si za tie roky robila fotodokumentáciu a vývoj nelegálnej stavby, ktorú som predložila na polícii aj Stavebnému úradu. Informáciu o konaní-nekonaní Stavebného úradu som písomne podala 16. 7. 2018 aj na Štátnej stavebnej inšpekcii.
Dňa 17.7.2018 bolo zvolaný Štátny stavebný dohľad, ktorý vykonala zamestnankyňa Stavebného úradu a starosta obce, bez našej účasti, hoci v pozvánke sme boli vyzvaní, aby sme sa ho zúčastnili! Starosta obce, ani zamestnankyňa Stavebného úradu nepovažovali za potrebné nás prizvať, hoci sme čakali na našom pozemku, jednalo sa o nás, bez nás.
Po príchode štátneho stavebného dohľadu komunikácia prebiehala iba so stavebníkom nelegálnej stavby na jeho pozemku a potom v jeho rodinnom dome. Pri ich odchode mi z auta, na verejnej komunikácii obaja tvrdili, (starosta obce aj pracovníčka staveb. úradu), že sused vykonáva len opravu svojej nehnuteľnosti, na ktorú má schválenú dokumentáciu z roku 1998. Ja som im oponovala, že to nie je pravda, pretože schválenú výkresovú dokumentáciu má sused iba na Hospodársku budovu, našťastie ju mám k dispozícii, takže sa oklamať v tomto nedám. Konania-dohľadu sa zúčastnil aj zástupca starostu obce, ktorý mi tvrdil, že to je Drobná stavba, tak o čo nám ide.
ZÁVER: starosta a zamestnankyňa Stav. úradu tvrdia, že sused má všetko v poriadku, robí si iba rekonštrukciu podľa schválenej dokumentácie, zástupca starostu predtým povie, že ide o drobnú stavbu, zaujímavé, že?
Dňa 26. 7. 2018 mi zo Stavebného úradu prišiel záznam z výkonu štátneho stavebného dohľadu zo dňa 17.7.2018, v ktorom je okrem iného uvedené, citujem :
" ... že stavebník bez príslušného povolenia realizuje rekonštrukciu s prístavbou strechy na Hospodárskej budove, na ktorú má vydané dodatočné stavebné povolenie zo dňa 20. 11. 1998. Stavebník podľa vyššie popísaných skutočností naplnil znaky skutkovej podstaty ustanovenia § 105 ods. 1 písm. a) Stavebného zákona a Stavebný úrad začne zo stavebníkom správne konanie o prerokúvaní priestupku. Stavebník bol ústne upozornený, aby bezodkladne zastavil všetky stavebné práce na stavbe. Orgán štátneho stavebného dohľadu vyzýva stavebníka s ustanovením § 102 ods. 5 stavebného zákona, aby bezodkladne zastavil práce na Hospodárskej budove na pozemku CKN..... v k.ú. xxxx.
Otázka: ako postupovať ďalej. NESUHLASIM, aby mi nelegálna stavba suseda stála za rodinným domom, pretože sused mi touto stavbou znemožnil sanáciu obvodového múru na mojom rodinnom dome, ktorá je akútna. Na rekonštrukciu domu mám vydané Stavebné povolenie, v roku 2015. Okrem toho v minulosti na našom pozemku vybudoval sused plotový múrik, ktorý je prilepený na náš dom a hoci som to niekoľkokrát písomne žiadala prostredníctvom Stavebného úradu, aby múrik odstránil, pretože mi bráni v sanácii, sused ho neodstránil a Stavebný úrad to absolútne prehliada.
Ďakujem Vám za odpoveď.

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Prenajímate byt? Dajte pozor, aby ste miesto zisku nemali na krku neplatiča
Prenájom si vždy poistite spísanou listinou. Notárska zápisnica vás v tejto veci môže ochrániť viac než nájomná zmluva.
Pasívne domy sú u nás hudba budúcnosti
Ekológia, vízia do budúcnosti, zdravé prostredie pre život a tiež extrémne nízka cena za energie. Taká je stručná charakteristika pasívnych alebo nulových domov. Ak sa s týmito hodnotami stotožňujete, nie je od veci pouvažovať o bývaní v pasívnom dome.
Prednosťou je hotová infraštruktúra
Cenové relácie stavebných pozemkov si za posledné roky držia svoju nastavenú úroveň. Realitný trh sa sústredil najmä na oblasť bytov.
Hotelový boom ťahá zisky investorov
Priemerné ceny hotelových izieb dosahujú historické maximum, vďaka čomu stúpajú aj výnosy. Bratislava je z hľadiska obsadenosti hotelov v Európe na 25. mieste.
Korupcia prestáva byť celonárodná hra
Už to nie sú len zisky a iné ekonomické ukazovatele, ktoré tvoria vizitku firmy. Čoraz viac sa sleduje, čo firma prináša aj pre zamestnancov, región a celú krajinu.